اگر کد خود را در لیست ارسالی های امروز پیدا نمیکنید، لطفا کدهای ارسالی های فردا ۱۹ فروردین را بررسی نمیایید، ارسال برخی از سفارشات به دلیل قطعی سیستم اداره پست به روز بعد موکول شده است. از درک شما ممنونیم